V týždni od 11. septembra do 14. septembra 2023 žiaci 3.A a 3.B absolvovali základný plavecký kurz. Konal sa v Mestskej plavárni Čadca pod vedením skúsených inštruktorov plávania. Deti boli rozdelené do družstiev a počas celého týždňa zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Boli sme na našich žiakov pyšné. Boli disciplinovaní, snaživí a každý urobil veľa práce. Na konci každý získal "mokré vysvedčenie" ako odmenu za preplávané metre .Inštruktorom, ktorí pracovali profesionálne a obľúbili si ich aj deti, patrí veľká vďaka.

plavecky 23

Dňa 7. 9. a 8. 9. sme uskutočnili teoretickú i praktickú časť Didaktických hier, v rámci ktorých žiaci 1. stupňa získavali nové poznatky, precvičili si už osvojené vedomosti, rozvíjali svoje myslenie a učili sa riešiť uložené úlohy. Žiaci mali možnosť využiť nielen svoje poznatky z rôznych predmetov a predmetové vzťahy, ale aj rozvíjať učivo Ochrany života a zdravia. Rozvíjali sme so žiakmi kompetencie v oblasti dopravnej výchovy, zdravotnej výchovy, pohyb a pobyt v prírode a jej ochranu a riešenia mimoriadnych udalostí – CO. Podnecovali sme u žiakov schopnosť pohotovo reagovať. Na základe teoretickej časti boli schopní realizovať dané činnosti v praktickom živote. Hry u žiakov vyvolali príjemnú atmosféru.

    DH 23 jesen

373473819 846268417028999 3996220147948903449 n
V utorok a stredu 5. a 6. septembra sme opäť mali možnosť ponoriť sa do do vzdelávacej dobrodružnej hry Edu Escape Room. Spoločne sme hľadali indície, odpovede na zaujímavé hádanky, riešili hlavolamy rôzneho typu. Na základe správnych odpovedí sme otvárali zámky a vrátili sa z miestnosti späť do reality. Okrem logického kritickho myslenia, jemnej motoriky a postrehu sa žiaci sa zdokonaľovali v spolupráci, komunikácii, vedomostiach a zručnostiach z každého vyučovacieho predmetu.
Spoločne sme odrazili útok hackerov. Ďakujeme aj rodičom prváčikov 💞, ktorí svojim detičkám v hre pomáhali. Dúfame, že sa aj im hra páčila ❤️
Tak ahoj v treťom levele - Edu Escape Game!

zaiatok 23

V pondelok 4. 9. sa opäť otvorila brána našej školy a privítala všetkých svojich žiakov. Na školskom dvore sa im prihovorila pani riaditeľka s pánom starostom a popriali im veľa úspechov v tomto školskom roku. Po príhovoroch sa žiaci pobrali do svojich tried, kde sa od svojich triednych učiteliek dozvedeli organizačné  pokyny na ďalšie dni. Na dolnej chodbe v tom čase už pani riaditeľka s pánom starostom vítali nových žiakov - prváčikov, ktorých sem priviedli ich rodičia. Malí divadelníci im zahrali veselý príbeh o stratenom písmenku A zo šlabikára, ktoré sa našťastie našlo, a tak mohli byť malí prváčikovia pasovaní do cechu školákov. Potom sa tiež odobrali do svojich tried, kde ich privítali ich triedne učiteľky: Zuzana Hubocká a Emília Zúdorová. 

prvaci 23

PONDELOK 4.9.2023

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023 nasledovne:

žiaci 2.- 9. ročníka:

  • prichádzajú do školy o 8:00 hod., vyučovanie končia o 9,30 hod.,
  • príchod do školy žiaci 2.- 9.ročníka potvrdia čipom na dochádzkovom systéme (ak ste čip stratili, nový si môžete zakúpiť za 2 € na riaditeľstve školy 
  • po spoločnom otvorení školského roku ( - v prípade priaznivého počasie na školskom dvore, v prípade dažďa na školskej chodbe -) sa s triednymi učiteľmi presúvajú do svojich kmeňových tried,
  • žiaci sa počas dňa oboznámia s organizáciou vyučovania na najbližšie dni, o potrebe dodržiavať hygienické opatrenia, možnostiach záujmovej činnosti a podobne.

žiaci 1. ročníka:

Vážení kolegovia, milí žiaci!

Pre všetky školopovinné deti už začali ich vytúžené letné prázdniny a pre učiteľov obdobie letných dovoleniek ...

Dovoľte mi ešte poďakovať všetkým zamestnancom školy za ich prácu. Ďakujem našim žiakom za ich usilovnosť, za reprezentáciu našej školy v súťažiach, za šírenie dobrého mena našej školy. Ďakujem rodičom za pomoc a trpezlivosť. Ďakujem celému obecnému úradu za vždy prítomnú ochotu pomôcť. Ďakujem za všetky tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, za vždy prítomnú pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy vykonali a tak trochu urobili samých seba lepším, ale i našu školu krajším miestom na svete, na ktoré sa oplatí po prázdninách vrátiť...
Slová vďaky patria aj všetkým našim kuchárkam, upratovačkám a nášmu šikovnému pánovi školníkovi.
Bez vás by chod školy nebol možný. Ak sa snáď niekedy cítite nepovšimnutí, určite to tak nie je a všetci si veľmi vážime vašu prácu.
Prajem Vám, aby čas školských prázdnin priniesol všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu a načerpanie nových síl v kruhu rodiny i priateľov.
Ani sa nenazdáme a príde jeseň a my sa postavíme na ďalší začiatok s novými spolužiakmi, učiteľmi...
Vaša pani riaditeľka  Mária Milučká

maksk1

 

To, že premýšľanie môže byť aj zábavné si vyskúšali naši žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí sa zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže "MAKSÍK." Počas celého školského roka si pomocou zábavných matematických úloh rozvíjali myslenie a kreativitu. Všetkým Maksáčikom, ktorí sa svojím výkonom prebojovali až ku koncu bol odovzdaný diplom a odmena. Titul NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK získal: Adam Sapieta z 3.A a titul MÚDRY MAKSÁČIK získali: Roman Ladislav Jakubis 3.A, Timotej Drdák 3.A, Lenka Kozáková 4.A, Katarína Krchová 4.A, Tobias Hulín 4.A, Lukáš Kudelčík 4.A. Všetkým gratulujeme. 

KC

 

V stredu 28. júna 2023 sme sa vybrali na korčuliach a kolobežkách po novej cyklotrase v Kotešovej. S našimi žiakmi sme prešli po Hričovskú priehradu a naspäť, celkovo 14 kilometrov. Napriek obavám z nepriaznivého počasia, sme zažili pekné slnečné chvíľky a všetci sme si to riadne užili a príjemne si zašportovali.

NC

Aj tento rok deviataci spolu s piatakmi absolvovali náučný chodník s cieľom - Kaplnka v Hájku. Pre nepriaznivé počasie sa časť aktivít realizovala v areáli školy. Deviataci si pre 5.A a 5.B pripravili množstvo súťaží, v ktorých si zmerali nie len fyzické sily, ale využili aj poznatky z hodín biológie. Vo vedomostnom teste spoznávali stromy, kvety, plody, stopy zvierat. Vyskúšali si ošetrenie zlomeniny hornej končatiny, orientáciu v teréne. V súťažných disciplínach boli sily 5.A a 5.B veľmi vyrovnané, nakoniec s rozdielom 2 bodov zvíťazila 5.B. Po skončení aktivít  sme sa vybrali do Hájka pokochať sa krásami letnej prírody.