Prosíme rodičov, ktorí žiadali o prijatie svojho dieťaťa do materskej školy pri ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné, aby si Rozhodnutie o prijati alebo neprijatí vyzdvihli na riaditeľstve školy dnes, v stredu 28.6. do 16,00 hodiny, zajtra - vo štvrtok  29.6. od 7,00 do 16-tej hodiny, prípadne budúci týždeň v pracovných dňoch od 7,00 do 15,30 hodiny.
Ďakujeme za spoluprácu.

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302 po dohode  zriaďovateľom Obec Veľké Rovné  a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaním (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje termín  podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024.

Termín podávania žiadostí:  do 31.mája 2023

Miesto podávania žiadostí: ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302

Spôsob podávania žiadostí:

  • osobné doručenie žiadosti v uvedenom termíne, 
  • poštou, 
  • vhodením do poštovej schránky pri vstupe do školy.

Tlačivo žiadosti : ŽIADOSŤ o PRIJATIE DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke školy doručiť písomnú žiadosť podpísanú obidvoma rodičmi. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy. Spravidla sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek  troch rokov.

Prednostne sa budú prijímať deti, ktoré :

  • k 30.8.2023 dovŕšia vek 5 rokov,  pre ktoré v školskom roku 2023/2024 bude plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • v školskom roku 2023/2024 budú pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní. 
  • Okrem vyššie uvedenej zákonnej podmienky budú do našej materskej školy uprednostnené deti:
  • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov, ale zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do 31.8.2023 a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci,
  • ostatné deti, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku od 5 do 3 rokov.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do  materskej školy bude zákonným zástupcom  doručené najneskôr do 30. júna 2022.

Dôležité upozornenie:

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti  vyžaduje podpis oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa. Rodičia/zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden  a rozhodnutie sa doručí iba jednému rodičovi/zákonnému zástupcovi, ak doručia/predložia písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti  riaditeľke školy.

Vzor - písomné vyhlásenie

Riaditeľka ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 22.3.2023 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia Celoslovenského testovania devitakov T9-2023  riaditeľské voľno pre žiakov  6., 7. a 8. ročníka školy.

Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 23.3.2023.

Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2023/2024 sa uskutoční prezenčne za účasti detí a ich zákonných zástupcov

v piatok dňa 14.4.2023 predbežne od 12,30 do 16,30 hodiny priestoroch základnej školy.

Na stránke školy je prístupná elektronická prihláška, ktorú vypíše zákonný zástupca dieťaťa vopred. (Venujte prosím zvýšenú pozornosť presnému zápisu rodného čísla a mien aj s diakritikou, aby sme v budúcnosti predišli nepresnostiam v osobných údajoch.) 

Škola prihlášku vytlačí,v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole a obaja zákonní zástupcovia prihlášku podpíšu.

Presný čas v uvedených dňoch si môžete dohodnúť v našej materskej škole, prípadne na telefónnom čísle 041/5582366 v pracovných dňoch do 15,30 hod., čím si vytvoríme dostatočný čas na každú rodinu.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, ktoré k 31.08.2023 dovŕši šesť rokov.

Na zápis do školy je nutné priniesť: 

- rodný list dieťaťa, 
- občiansky preukaz zákonného zástupcu,
- prípadnerozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy (stačí fotokópia) ,  

- podľa potrebydoklad o zdravotnom znevýhodnení.

Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť:

V prípade ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ Základnej školy s materskou školou rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (podľa predošlej legislatívy „Odklad povinnej školskej dochádzky“) na základe (§28a, ods. 3, školského zákona):

- písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,
- s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do 1. ročníka ostáva, pri zápise zákonný zástupca upozorní základnú školu na zámer požiadať materskú školu o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE rodičov k preberaniu dokumentov (v prípade, ak žijú v spoločnej domácnosti a stačí dokumenty zasielať jednému z rodičov alebo ak nežijú v spoločnej domácnosti a dohodnú sa na zasielaní dokumentov len jednému z rodičov).

Riaditeľka ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 18.5.2022 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia Celoslovenského testovania piatakov T5-2022  riaditeľské voľno pre žiakov  6., 7., 8. a 9. ročníka školy.

Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 19.5.2022.

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti zamestnancov školy sa od 14.2. do 18.2. 2022  všetci žiaci 2. stupňa (t.j. ročníky 5., 6., 7., 8. a 9.) budú vzdelávať dištančne podľa upraveného rozvrhu hodín.
Stravníci budú na tieto dni hromadne odhlásení zo stravy.

Na základe hlásenia potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 u žiaka 9.A riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie v triede 9.A .v čase od 8. februára 2022 do 12 februára 2022 vrátane PRE DOTKNUTÝCH ŽIAKOV!
POZOR! - ŽIACI, ktorí sú plne zaočkovaní alebo majú výnimku z karantény sa budú vzdelávať v škole prezenčne a hodiny profilových predmetov budú podľa možnosti "stream-ované" ostatným žiakom.
Žiaci, ktorí ostávajú v karanténe sú povinní odhlásiť sa zo stravy!

Na základe hlásenia potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 u žiakov 5.A  riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie v triede 5.A  v čase od 4 .2. 2022 do 7. 2. 2022  vrátane. 

Posledný kontakt s pozitívnym žiakom v triede bol 2.2.2022.

 

Na základe hlásenia potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 u žiakov 7.A  a 

7.B riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie v triedach 7.A a  7.B  v čase od 3.2. 2022 do 7. 2. 2022 vrátane.