Vážení rodičia, v termíne od 25.8.2022 do 31.8.2022 v čase od 7,00 do 13,00 hodiny je možné prihlásiť žiakov na stravu v kancelárii u vedúcej školskej jedálne pani Bokovej v budove školskej jedálne.
Zároveň v tomto čase bude možné odovzdať zápisné lístky na stravu. Obedy pre žiakov ZŠ sa budú podávať od utorka 6.9.2022
kontakt: 041 558 23 46, 0911 558 234

ZÁPISNÝ LÍSTOK na stravovanie od 6.septembra 2022

Pozor - zmena!
V súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.
Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku materských škôl, tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz, no v MŠ bude dobiehať podľa pôvodných pravidiel do konca augusta 2021.
Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022. Bez takejto vzájomnej spolupráce sa nám to však nepodarí.
V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje
  • na každé dieťa,  ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu, táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.
Z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek zamestnancov v ZŠ a MŠ, žiadame rodičov, aby  najneskôr do 30.7.2021 priniesli vedúcej školskej jedálne dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom rozsahu:
  • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
  • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.
  • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 
Z potvrdení musí byť zrejmé: 
Názov MŠ, alebo ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu.
 
V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste na obecnom úrade vo Veľkom Rovnom a prineste potrebné príslušné potvrdenia s čestným vyhlásením, pre dodatočné doplnenie zoznamu.
 

ODHLÁSENIE a PRIHLÁSENIE NA STRAVU: 

pondelňajšia strava: odhlásiť najneskôr v pondelok do 7,00 hodiny,

strava na utorok až piatok: odhláste deň vopred najneskôr do 14,00 hodiny

na tel. č.: 041/ 558 23 46 alebo 0911558234

ALERGÉNY

1. OBILNINY obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos) a výrobky z nich. 2. KÔROVCE a výrobky z nich. 3. VAJCIA a výrobky z nich. 4. RYBY a výrobky z nich. 5. ARAŠIDY a výrobky z nich. 6. SÓJOVÉ ZRNÁ a výrobky z nich. 7. MLIEKO a výrobky z nich. 8. ORECHY a výrobky z nich. 9. ZELER a výrobky z neho. 10. HORČICA a výrobky z nej. 11. SEZAMOVÉ SEMENÁ a výrobky z nich. 12. OXID SIRIČITÝ a SIRIČITANY, sušené ovocie, ovocné konzervy a výrobky zo zemiakov.


Poradové čísla týchto alergénnych zložiek sú uvádzané v jedálnom lístku.